٢٥ بهمن. من قدرت هستم

از چشمه بینهایت قدرت و نیرویی كه در تو است مایه بگیر و با تعجب متوجه خواهی شد كه كارهایی را انجام می‌دهی كه به نظر غیرطبیعی می‌آیند، تنها به این دلیل كه طبق قوانین من كار می‌كنی.

همه چیز می‌تواند پیش آید، چرا كه آن‌ها كلیدهایی هستند كه همه چیز را ممكن می‌سازند. آنها را به عنوان قوانین من قبول كن و فراموش نكن كه تا ابد شكرگزار باشی و از آنها در راه شكوه و جلال من و به نفع همه استفاده كن. آنگاه از استفاده درست آن‌ها فقط بهترین اتفاقات پیش خواهد آمد و همه از آن بهره خواهند گرفت.

قدرت درست استفاده شده، در زیر راهنمایی من، می‌تواند روند تاریخ را عوض كند و آسمان جدید و زمین جدید را به وجود آورد و اگر بد استفاده شود تنها خرابی و ویرانی به بار خواهد آورد. با قدرت نباید بازی كرد، بلكه باید از آن با احترام استفاده كرد.

من قدرت هستم. من تمامی آفرینش را در دست دارم و تو هم جزئی از این كل هستی. در این كل خودت را حل كن و جای درست خود را در آن پیدا كن.

 

کتاب صدای کوچک