٢٦ بهمن. عشق همه جا هست

عشق در هوا است. گرمایش، شادی‌اش و آزادیی‌ای را كه می‌آورد احساس كن. عشق حالتی درونی است. احتیاجی نیست كه در مورد آن صحبت كنی، چون به هزار و یك شکل، با یك نگاه با یك تماس، با یك حركت، ابراز می‌شود. عشق همه جا هست، اما باید كه هوشیارش باشی تا كاملاً از آن بهره ببری.

هوایی كه تنفس می‌كنی همه جا هست و برای تو طبیعی است، مگر اینكه به آن توجه كنی تا هوشیارش شوی و به اهمیت حیاتی‌اش پی ببری. هیچ چیزی را معمولی نپندار چون تمام شادی و درخشش زندگی را نادیده خواهی گرفت.

عشق كم‌كم شروع می‌شود و همواره رشد می‌كند. وقتی كه واقعاً همدیگر را دوست داشته باشید، آنگاه به همدیگر ایمان و اطمینان دارید. روند و جریان این عشق را پایدار نگهدار و اجازه نده كه هیچ چیزی راه آن را ببندد. بگذار كه مهر ایزدی من از میان همه چیز جاری باشد و با آرامشی كه ورای هر فهمی است آشنا شو.

 

 

کتاب صدای کوچک