١٥ دی. اطمینانت در چیست؟

با ایمان زندگی كردن، برای تو چه معنی دارد؟ اطمینانت در چیست؟ در مردم؟ در حساب بانكی‌ات؟ و یا این‌كه در خدای درونت ریشه دارد؟ سر فرصت به این موضوع فكر كن و بدون هیچ تردیدی خواهی فهمید كه ایمان و اطمینانت كجا استوار است. آیا می‌توانی، خوشحال و بدون ترس، بدون یك امنیت خارجی نمایان، قدم بزرگی در زندگی برداری؟

وقتی می‌دانی كه كاری درست است، آیا می‌توانی آن را بدون تردید انجام دهی؟

می‌توانی دستت را به دستم بدهی و بگویی: خواستهء تو انجام شود؟

تا جایی با اطمینان و از ته قلب و جانت این حرف را قبول داشته باشی كه، با گذاشتن دست در دست من، قدم در ناشناخته بگذاری و هر پیشامدی را قبول كنی؟

برای ساختن ایمان، اول باید، حتی با تردید، با قدم‌های كوچك شروع كرد و كم‌كم قدم‌های بزرگ و بزرگتر برداشت تا ایمانت آنچنان قوی شود كه بتوانی در ناشناخته پرش‌های بزرگ انجام دهی، چرا كه می‌دانی من همیشه با تو هستم.

 

 

کتاب صدای کوچک