٢٩ بهمن. ما یكی هستیم

وقتی كه آماده بودی كه همه چیز را به من بسپاری و هیچ چیزی را نگه نداری، آنگاه تمام احتیاجاتت به بهترین نحو پر می‌شوند و زندگی‌ات در فراوانی جریان پیدا می‌كند، چرا كه با سپردن همه چیز به من، شیرهای فراوانی را باز كرده‌ای.

این قانون را در وجودت همراه كن تا جزئی از تو شود تا این‌كه با تمام زندگی همراه شوی و بفهمی كه جزوی از كل بودن یعنی چه و همساز بودن با تمامی آفرینش، با من، یعنی چه.

من آفریننده تمام آفرینش هستم، من كل هر زندگی هستم. فهمت را بالا ببر و متوجه شو كه من در تو هستم، متوجه بشو كه تمامی این كل اینجا در تو است و هیچ چیزی به جز فهم محدودت، نمی‌تواند تو را از این شگفتی جدا كند. چرا آرام نگیری و اجازه ندهی كه گسترش پیدا كند؟

به هیچ چیزی اجازه نده كه جلوی این گسترش فهمت را بگیرد تا این‌كه بتوانی قبول كنی كه من در تو هستم كه تو در من هستی و ما یكی هستیم.

 

کتاب صدای کوچک