در درون تو است در بیرون منعكس خواهد شد

وقتی كه به بیرون عشق و تفهم پخش می‌كنی، همان به تو صد برابر بر می گردد و وقتی كه انتقاد و منفی‌گرایی پخش می‌كنی، آن هم صد برابر به خودت برمی‌گردد.

چیزی كه در درون تو است در بیرون منعكس خواهد شد. تو نمی‌توانی نارضایتی، ناراحتی و یا بدبختی‌ات را پنهان كنی؛ دیر یا زود مانند یك جوش بیرون خواهند زد و باید كه خالی‌اشان كرد.

هرچه زودتر سم از بدن خارج شود بهتر است و بهترین راه آن این است كه تمام رفتارت را عوض كنی. تفكرات مسموم، منفی و انتقادی را با فكرهای مهر، هماهنگی و تفاهم جایگزین كن.

كاری است كه خیلی سریع می‌توانی انجام دهی. لازم نیست كه در ناراحتی و ضعف جا خوش كنی و نباید وقت گرانبهایت را صرف گریه بر حال خودت كنی. وقتی كه بخواهی، فوراً می‌توانی وضعیتت را عوض كنی. تغییر می‌تواند در یك چشم برهم زدن انجام شود!

 

 

کتاب صدای کوچک