٥ اسفند. با تمامی زندگی یكی شو

هر چه كه بیشتر دریافت می‌كنی، بیشتر می‌توانی بدهی. هیچ چیزی را برای خودت نگه ندار، بلكه ببخش و ببخش و همواره به بخشیدن ادامه بده و به این ترتیب جا باز كن تا بیشتر و بیشتر پر شوی.

هر چه بیشتر متوجه تغییرات شوی، بیشتر در مقابلشان باز هستی و آنگاه سریعتر انجام خواهند شد. آن‌ها جزء تو خواهند شد و تو جزء آن‌ها.

زمین آماده و بذرافشانی شده است. حال زمان رشد، گسترش و شكوفایی است و این چیزی است كه دارد انجام می‌گیرد. شگفتی و زیبایی تمام این چیزها را نگاه كن. ببین كه انسان‌های بیشتر و بیشتری به جریانی كه در پیش است، بیدار و آگاه می‌شوند.

پیشرفت شگفتی به جلو وجود دارد. راههای وجدان برای اكثریت مردم، در حال به واقعیت پیوستن است. با وجدان زندگی كن، در راههای وجدان قدم بردار و با تمامی زندگی یكی شو.

 

کتاب صدای کوچک