٦ اسفند. تو آزادی انتخاب داری

چیزی كه برای یك نفر درست است، ممكن است برای دیگری درست نباشد. برای همین مهم است كه تو به دنبال مسیر درونی خودت باشی و نسبت به آن عمل كنی تا این‌كه سعی كنی كه ردِ پای فرد دیگری را دنبال كنی.

تو آزادی انتخاب داری چرا كه من به همه انسان‌ها این آزادی را داده‌ام. تو مانند عروسكی نیستی كه برای حركت كردن باید بندهایش را كشید. تو می‌توانی به دنبال آن چیزی كه برایت درست است بگردی و آن را پیدا كنی؛ استفاده‌ای كه از آن خواهی كرد به خودت بستگی دارد.

آرامش واقعی قلب و روح را زمانی به دست خواهی آورد كه راهی را بروی كه می‌دانی برایت درست است، پس آنقدر به دنبالش باش تا آن را پیدا كنی و آنگاه در آن قدم بردار. شاید معنی‌اش این باشد تنها بایستی و كاری انجام بدهی كه برای بقیه عجیب باشد، اما نترس.

هر كارت را به خاطر این انجام بده كه دروناً می‌دانی كه برایت درست است و فقط "بهترین" نتیجه آن است.

 

 

کتاب صدای کوچک