٧ اسفند. باید به پیش بروی

هر سختی را بمانند یك امتحان و قدمی به جلو ببین و هیچوقت نگذار كه چیزی و یا كسی تو را از پا در آورد.

بدون وقفه پیش برو و بدان كه جواب به تو زمانی نمایان خواهد شد كه پشتكار داشته باشی. قوی و شجاع باش و اطمینان داشته باش كه هرچه پیش آید، تو خواهی رسید. در این مرحله امكان عقب گرد نیست. تمام درها در پُشتت بسته شده‌اند، پس باید به پیش بروی.

زمان كم است و كار زیاد است. تو در برنامه كلی سهمی برای انجام دادن داری. در این نقشه جای درست خودت را پیدا كن، چرا كه اگر جایت را پیدا كنی، می‌توانی در آرامش و با اطمینان كامل كارت را انجام بدهی.

این برنامه شگفت‌انگیز است، هیچ ترسی برای همراهی با آن نداشته باش. فقط بهترینِ خودت را عرضه كن تا اینكه این برنامه هرچه سریعتر انجام شود و ببین كه چگونه به كمال شكوفا می‌شود.

 

کتاب صدای کوچک