١١ اسفند. آرامش و سكوت

هر كسی احتیاج دارد كه گاهی از دنیا بیرون بیاید تا آرامشی را كه فَرای هر فهمی است پیدا كند. هر انسانی احتیاج دارد كه در صلح زندگی كند و این حالت فقط در آرامش و سكوت ممكن است. یكبار كه ثبات درونی‌ات مستقر شود، هر جایی می‌توانی بروی و هر كاری را می‌توانی انجام بدهی، در این حالت، هرج و مرج خارج، هیچ اثری بر روی تو نخواهد داشت.

آیا دوست داری در سكوت زندگی كنی، یا این‌كه آرامش ناراحتت می‌كند؟ سكوت را ترجیح می‌دهی یا سر و صدا و شلوغی خارج را؟ آیا می‌خواهی همیشه در حركت باشی و برایت سخت است كه بَدَن و روحت را آرام كنی؟

میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا در حال حاضر نمی‌توانند سكوت را تحمُل كنند و می‌خواهند كه همواره در سروصدا و شلوغی غوطه‌ور باشند. آن‌ها در درون و در بیرون از خود مضطرب هستند.

من به تو می‌گویم كه لحظات سكون و سكوت، در این دنیای شلوغ، خیلی با ارزش هستند. به دنبال این لحظات باش، پیدایشان كن و در آن‌ها مستقر بمان.

 

 

کتاب صدای کوچک