١١ اسفند. در انتظار یك معجزه باش

در انتظار یك معجزه باش. در انتظار معجزه پشت معجزه باش و هیچگونه محدودیتی برای آن نگذار. هرچه بیشتر باز باشی بهتر است چون در این صورت هیچ چیزی راهِ معجزات مرا نمی ‌ببندد.

معجزات در واقع قوانین من در اجرا هستند. همراه آن‌ها حركت كن تا همه چیز امكان وقوع پیدا كند. كمالِ نقشه مرا در گسترشش ببین! هیچ عجله و فوریتی در كار نیست. شكوفایی می‌تواند خیلی سریع اما در آرامش و در زمان درست خود و با دقت كامل پیش آید.

از هیچ چیزی نترس، چرا كه زمانیكه ایمان و اطمینانت در من هستند هیچ خطری وجود ندارد. من در تو هستم، پس كمال نقشه مرا كه در حال گسترش است در خودت و در بیرون از خودت نگاه كن. همه چیز از درون شروع می‌شود و به بیرون راه پیدا می‌كند، پس اجازه نده كه هیچ چیزی در تو جلوی این پیشروی را بگیرد.

بگذار همه چیز بیاید و آسمان جدید و زمین جدید را ببین!

 

کتاب صدای کوچک