١٣ اسفند. تغییرات

تو باید كه خودت را آماده تغییرات شگفتی در زمان جدید كنی!

اگر كه بتوانی آن‌ها را قبول كنی و مانند یك ابر جذبشان كنی، در تو و در اطرافت در آرامش و هماهنگی فراوانی، حقیقت می‌یابند. آنگاه خواهی دید كه به آرامی تو هم با این تغییرات عوض می‌شوی و در آن‌ها مانند یك ماهی در آب زندگی می‌كنی. و قادر خواهی بود كه بدون هیچ‌گونه سختی با محیط جدیدت هماهنگ شوی.

بچه‌ها در مدرسه به راحتی كلاس عوض می‌كنند و تغییرات را همانطور كه پیش می‌آیند قبول میكنند. اما نمی توانند یکباره از کودکستان به دانشگاه بروند. نگران نباش، من تو را زیاد با سرعت جابه‌جا نخواهم كرد.

نقشه‌های من در زمان درست خود انجام می‌شوند.

 

کتاب صدای کوچک