١٥ اسفند. با من همه چیز ممكن است

كلی فكر كن، خودت باش و كمال را در زندگی‌ات نمایان كن. برای انسانی كامل بودن، احتیاج داری بدانی كه چه کسی هستی، احتیاج داری كه بدانی كجا می‌روی و چه‌كار می‌كنی، سپس با اطمینان جلو برو و كامل و زیبا زندگی كن.

هیچوقت به خودت و به توانایی‌ات در كامل بودن، شك نكن. تردیدها، ترس‌ها و نگرانی‌ها هستند كه مانع كمالت می‌شوند، پس دست از نگرانی بردار و هرگونه ترس و تردید را بیرون كن با اطمینان به اینكه من با تو هستم، همیشه با تو هستم و با من همه چیز ممكن است.

اما به خاطر داشته باش كه همواره ایمان و اطمینانت بر من استوار باشد، بر خدایت كه درون تو است. دست در دست من حركت كن، هر لحظه با من مشورت كن و اجازه بده كه من راهنمایی‌ات كنم.

من در درون تو هستم و به همین دلیل هم هیچ چیز خارجی نمی‌تواند جلوی رابطهء مستقیم ما را بگیرد. پس خیالت راحت باشد. اگر كه امنیتت در من باشد، همه چیز واقعاً خیلی‌خیلی خوب است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک