١٧ دی. هر كسی می‌تواند تماس مستقیم با مرا پیدا كند

هیچوقت به پیشرفت و كمال معنوی فرد دیگری حسودی نكن. فقط متوجه شو كه تو هم همان‌قدر امكانات داری، اما برای آن باید كاری انجام بدهی و نه این‌كه تنها كارت غر زدن باشد. هر كسی می‌تواند به قله‌ها برسد.

هر كسی می‌تواند تماس مستقیم با مرا پیدا كند. هر كسی می‌تواند با من راه برود و حرف بزند به شرطی كه خواستار آن باشد و این امر را قبول كند.

اگر بدانی كه ممكن است، آن وقت حتماً انجامش خواهی داد. زندگی‌های مكرر ضروری نیست.

اصلاً به زمان احتیاجی نیست. اگر بخواهی می‌توانی در یك چشم برهم زدن عوض شوی.

بدون هیچ‌گونه كوششی از جانب تو، تنها خواست و تصمیمی عمیق و ایمان و اعتقادی كامل لازم است. چرا كه امتحان نكنی تا بگذاری كه آرامش و عشق من پُرت كند و در بَرَت گیرد؟

 

کتاب صدای کوچک