١٧ اسفند. درخت از یك دانه كوچك شروع می‌شود

نمی‌توانی امید داشته باشی كه صلح و هماهنگی را در دنیا به وجود آوری تا زمانی كه صلح و هماهنگی را در خودت پیدا نكردی. تو باید با فروتنی شروع كنی. یك درخت از یك دانه كوچك شروع می‌شود، اما این دانه كوچك همه چیز را در خود دارد.

صلح دنیا در تو است، پس چرا نگذاری كه در درون رشد كند و گسترش یابد تا جایی كه دیگر محدود به درون نباشد و به بیرون پخش شود و صلح و هماهنگی را به دنیا بیاورد؟

در خود تو شروع می‌شود، پس نقش حیاتی‌ات را در آوردن صلح و آرامش در جهان قبول كن. هیچ‌وقت خودت را بیرون گود قرار نده و كس دیگری را مسئولِ وضعیت دنیا نكن، بلكه خودت شروع به فعالیت كن.

حال، كاملاً در آرامش باش، وقتی كه اِرادۀ مرا انجام می‌دهی، در راههای من حركت می‌كنی و مرا تجلیل می‌كنی.

 

 

کتاب صدای کوچک