١٨ اسفند. آرامشی را كه فرای هر فهمی است پیدا كن

تو در این دنیا هستی تا به آن نیكی را بیاوری. تو اینجایی تا عشق، نور و خِرد را به تمام كسانی‌كه لازم دارند، بتابانی. كار در پیش داری، اما كارت را زمانی میتوانی انجام دهی كه خودت را سنجیده باشی، تا با کل یكی شوی. ولی تا زمانی كه خودت را جدا كنی و انتقاد كنی، كاری از دستت برنمی‌آید.

آیا احساس می‌كنی كه با همه اطرافیانت یكی هستی؟ آیا با دنیا در صلح هستی، یا این‌كه فكرهایت نفاق، انتقاد و خرابی به بار می‌آورند؟

همیشه به خاطر داشته باش كه محبت، شادی و خوشحالی محیط درست را به وجود می‌آورند و انسان‌های یكسان را همراه می‌كنند. پس خودت را بپا و از همین الآن فقط "بهترین" را به خودت نزدیك كن.

تو می‌توانی كاملاً و با یك چشم بر هم زدن رفتارت و طرز فكرت را عوض كنی. چرا این‌كار را انجام ندهی؟

خودت را با تمامی زندگی هماهنگ كن و آرامشی را كه فرای هر فهمی است پیدا كن.

 

 

 

کتاب صدای کوچک