١٩ اسفند. عشق هیچوقت نمی‌بازد

اگر یاد بگیری كه به بقیه خدمت كنی، قلبت باز می‌شود و باز می‌ماند. هرچه بیشتر، آزادانه‌تر و با شادی بدهی، بیشتر از محبت سرشار می‌شوی و بیشتر آن را به خودت نزدیك می‌كنی. هرچه بیشتر محبت بدهی، بیشتر آنرا دریافت می‌كنی. این قانون است.

اما هیچ‌وقت ناامید نشو اگر كه سریع جواب محبتت را دریافت نكردی. فقط بدان كه دیر یا زود جوابش خواهد آمد، پس سعی كن كه همواره محبتت جاری باشد،  چرا كه عشق جواب رَد نمی‌پذیرد. عشق هیچوقت نمی‌بازد. زمانیکه عشق را پس می زنند، مانند لاك‌پشت خودش را در لاكش پنهان نمیكند. بلكه گونهء دیگرش را نشان می‌دهد و به دوست داشتن ادامه می‌دهد. آیا می‌توانی این‌طور عمل كنی؟

با نیروی خودت نخواهی توانست، اما با من هر كاری را میتوانی انجام بدهی. به دنبال كمك من در هر لحظه باش و من هیچ‌وقت تو را رَد نخواهم كرد. خواهی دید كه می‌توانی بدون هیچ مشكلی همواره دوست داشته باشی.

 

کتاب صدای کوچک