٢٠ اسفند. جایی كه نور است، دیگر تاریكی نیست

چرا از چیزی كه به تو داده شده است استفاده نكنی؟ چراغ خانه به چه درد می‌خورد اگر از آن برای روشنایی استفاده نكنی؟ چرا همواره به من رو نیاوری تا كمك و نیرو دریافت كنی و از تمام این بركاتی كه منتظرت هستند استفاده كنی؟

دست از تنهایی مبارزه كردن بردار، چرا كه هر وقت مرا شناختی و دوست داشتی، همواره در پی آگاه بودن از من و حضور ایزدی من خواهی بود. آنگاه می‌خواهی كه در روشنایی قدم برداری، چرا كه جایی كه نور است، دیگر تاریكی نیست.

تو با طرز فكر و زندگی مثبت و سازنده‌ات روشنایی به وجود می‌آوری، پس به هیچ چیز منفی در درون خودت اجازه نده كه این روشنایی را كاهش دهد. ممكن است احتیاج داشته باشی كه حواست را جمع كنی تا اینكه تمام منفی‌گرایی ناپدید شود، تا آنگاه تماماً مثبت زندگی كنی. ممكن است برای شروع واقعاً برایت سخت باشد، اما كم‌كم برایت به سادگی نفس كشیدن خواهد شد.

 

 

کتاب صدای کوچک