٢٢ اسفند. من و محبوبم یكی هستیم

بدون هیچ تردید بدان كه تو كامل هستی، همانطور كه من كامل هستم و هیچ عیبی در تو نیست. از همین الآن در خودت "بهترین" را ببین و به این ترتیب بهترین را از خودت بروز بده. بهترین در تو است، اما آنقدر پوشیده شده كه دیدنش سخت است.

وقتی كه زمان بگذاری تا دریابی كه ما یكی هستیم، آنگاه بهترین را در خودت خواهی دید و دست از بی‌ارزش پنداشتن خودت خواهی كشید و تمام پندارهای اشتباه را از خودت دور خواهی ساخت.

همواره و همیشه تكرار كن: "من و محبوبم یكی هستیم" تا اینكه برایت معنی پیدا كند.

هر وقت كه خودت را ناراحت و خسته احساس می‌كنی، آرام و آسوده این جمله را تكرار كن و كم‌كم از این حالت افكندگی و دلسوختگی بیرون خواهی آمد.

ادامه بده تا به حقیقت این جملات برسی و یكی بودن زندگی را ببینی و بفهمی كه تو جزئی از این زندگی هستی.

 

 

کتاب صدای کوچک