٢٦ اسفند. هر كسی نقش خودش را دارد

هیچگونه احساس برتری و مسابقه میانتان نباشد. زمانی‌كه متوجه شدید كه هر كسی نقش خودش را در این كل دارد، آنگاه احساس برتری و مسابقه از بین می‌رود و می‌توانید آرام بگیرید و خودتان باشید.

زندگی آنقدر ساده است وقتی كه سعی نكنی آنچه كه نیستی باشی! تو نقشی در این كل بر عهده داری، آن را به بهترین نحو ممكن انجام بده.

من به شما می‌گویم كه همدیگر را دوست داشته باشید. آیا همین‌طور عمل می‌كنی؟ یا اینكه خودت را توجیه می‌كنی كه بعضی ها آنقدر از تو دور هستند كه نمی‌توانی با آن‌ها حل شوی؟

شما همه عزیزان من هستید و هرچه زودتر این را بفهمید بهتر خواهد بود، چرا كه همگی زیر نگاه من هستید و عشق من یكسان بر هر كسی روان است.

زمانی‌كه بتوانید قبول كنید كه با من یكی هستید، می‌توانید قبول كنید كه با همدیگر یكی هستید.

 

 

 

 

 

کتاب صدای کوچک