١٨ دی. از خودت الهام بگیر

قلب و روحت را هیچ‌وقت نبند. از جدید، عجیب و غیرمعمول هیچ‌وقت نترس.

حاضر و آماده به گوش دادن به حس درونی‌ات باش، كه ممكن است چیزی آنچنان جدید به تو نشان دهد كه حتی نتوانی به آن شكل بدهی و بیانش کنی.

غرور فكری می‌تواند سنگی در این راه معنوی باشد. تو به حس درونی و الهام احتیاج داری و نه به تفكر خارجی، چرا كه چیزی كه از درون سرچشمه می‌گیرد زیر تلقین هیچ چیز خارجی نمی‌رود.

از درون خود یاد بگیر و از خودت الهام بگیر. از ثروت درونت شگفتزده خواهی شد چرا كه مانند تمام چیزهایی كه از من هستند بینهایت و ابدی است.

 

 

کتاب صدای کوچک