٢٧ اسفند. زندگی یك گسترش همیشگی است

تو نمی‌توانی تمام فهم و دانش را در بر گیری مگر آنكه خود آن در درونت، كم‌ كم، گسترش یابد. زندگی یك گسترش همیشگی است.

در بچگی درس‌های اساسی‌ای را یاد گرفته‌ای. به تو گفتند كه آتش می‌سوزاند، اما اگر به خواست خودت رفتار كردی، خودت را سوزاندی و برایت دردناك بوده اما یاد گرفتی كه به آتش دست نزنی.

در این زندگی معنوی هم درس‌های اساسی‌ای وجود دارند. اگر به آن‌ها عمل نكنی، نتیجه‌اش مال خودت است. بعضی این درس‌ها را سریع یاد می‌گیرند و آماده درس‌های مهمتری می‌شوند تا بالاخره آنقدر هماهنگ ‌شوند كه دیگر درسی برای فراگیری نمی‌ماند و كاملاً و همیشه با هر چیز، با زندگی، جریان می‌یابند.

این طرز فكر نهایی‌ای است كه باید همه به آن برسند.

 

 

 

 

 

 

کتاب صدای کوچک