٢٨ اسفند. آیا كارهایت را از صمیم قلب انجام می‌دهی؟

آیا كارهایت را از صمیم قلب انجام می‌دهی؟

تو نمی‌توانی آسمان جدید و زمین جدید را به وجود آوری اگر كه كارهایت مُهر عشق را نداشته باشد. طوری عمل كن كه تمام كارهایت برای شكوه و جلال من باشد.

فقط در این صورت است كه در پی انجام كارهایت به بهترین نحو خواهی بود. به خاطر داشته باش كه هیچ‌وقت كاری را برای اینكه – باید – انجام بشود، انجام ندهی.

اگر در این طرز فكر هستی، قبل از شروع، تنها برو، به دنبال رحمت باش و هماهنگ شو. آنگاه وقتی كه رفتارت عوض شد و خودت را در صلح و هماهنگی احساس كردی كارت را شروع كن.

خواهی دید هنگامی كه رفتارت درست است، نه تنها بهتر، بلكه سریعتر هم كارت را انجام خواهی داد.

هر چقدر افراد بیشتری بتوانند اعمالشان را با طرز فكری درست انجام دهند، سریعتر آسمان من بر روی زمین مستقر خواهد شد.

 

کتاب صدای کوچک