اول فروردین. بهار اینجاست

بهار اینجاست! عصر جدید اینجاست! از خواب بیدار شو و شگفتی زمان حاضر را ببین چرا كه تو در زمان واقعاً شگفتی زندگی میكنی. در هر اتفاقی بهترین را ببین.

در انتظار تغییرات باش و در سمت آن‌ها حركت كن و به هیچ چیزی در درونت اجازه نده كه جلوی تغییرات را بگیرد.

هیچوقت از تازگی و ناشناخته نترس، بدون ترس به جلو برو چرا كه میدانی كه من با تو هستم، همیشه و میدانی كه هیچوقت رهایت نخواهم كرد.

مرا در همه چیز ببین و شكوه و جلال را از من بدان. بدان كه تو در حال قدم برداشتن در عصر طلایی هستی، پس نگران نباش و بر ضد تغییرات مقاومت نكن.

بعد از غلیظ‌ترین تاریكی طلوع است.

طلوع اینجاست. طلوع در زمان معین خود می‌آید و هیچ چیز نمی‌تواند جلویش را بگیرد. تمامی آفرینش در روندی كامل جریان دارد. چرا تو نباشی؟

 

 

 

 

کتاب صدای کوچک