٣ فروردین. هیچ تقوایی در تهیدست بودن نیست

چرا از همین الآن طرز فکر "فراوانی" نداشته باشی ؟ متوجه شو که هیچ تقوایی در تهیدست بودن نیست.

من میخواهم بفهمی که پول خود نه خوب است و نه بد، فقط وجود دارد، همین. پول اینجاست که استفاده شود و در جریان قرار بگیرد و نه اینکه انبار شود.

پول قدرت است و باید از آن با خردمندی استفاده کرد. برق هم نیرو است و تو از آن با احتیاط استفاده میکنی وگرنه تو را نابود خواهد کرد. پس چرا از پول بیهوده استفاده کنی ؟

وقتی که بتوانی آزادی واقعی روان را قبول کنی، خواهی توانست از تمام محدودیتها و کمبودها خودت را رها کنی.

یاد بگیر که از هر چیزی که داری با خردمندی استفاده کنی با دانش به اینکه هر چه که من به تو میدهم باید در راه شکوه و جلال من استفاده شود و تو باید مدیر خوبی برای برکات من باشی.

 

کتاب صدای کوچک