٤ فروردین. بی‌حوصله نباش

سعی نكن كه زیاد دور را نگاه كنی و یا اینكه طولانی ‌مدت برنامه‌ریزی كنی، چرا كه ممكن است برنامه‌هایت عوض شوند. بهتر است به هر چیزی اجازه بدهی كه خودش گسترش یابد، در این صورت خواهی دید كه اتفاقات خیلی زودتر رُخ خواهند داد.

بی‌حوصله نباش، فقط منتظر باش و ببین كه چگونه همه چیز به طرز شگفتی باز می‌شود. اما هر چیز باید  در زمان خود رُخ دهد. وقتی كه زمستان جا افتاده است، به نظرت می‌رسد كه هیچ‌وقت تمامی نخواهد داشت، ولی قبل از اینكه متوجه شوی بهار از همه جا جوانه می‌زند.

همین روند هم با "جدید" در پیش است. مانند بهار اینجاست و قدیمی تمام شده. اما ممكن است كه تو این موضوع را هنوز كاملاً نفهمیده و یا قبول نكرده باشی و در این صورت چشمانت به این شگفتی بسته ‌است.

چشمانت را باز كن و هیچكدام از اتفاقات حال را از دست نده.

 

 

کتاب صدای کوچک