٥ فروردین. عشق از تك‌ تك انسان‌ها ریشه می‌گیرد

همین‌طور كه بیشتر و بیشتر عشق در دنیا آزاد می‌شود، شفای شگفتی انجام می‌گیرد. مانند مرهمی كه بر زخم زده می‌شود، شفا می‌دهد و از نو می‌سازد. عشق از تك‌ تك انسان‌ها ریشه می‌گیرد. از تو شروع می‌شود و مانند بذری كه شكوفا می‌شود زیبایی و كمال را نمایان می‌سازد.

این اتفاقی است كه الآن رُخ می‌دهد. انسان‌های زیادی حس می‌كنند كه چیزی در حال تغییر است، اما نمی‌دانند چیست. در بیرون به دنبال كلیدی می‌گردند كه معنی دگرگونیشان را نمایان كند. بعضی دیگر پیام را می‌شنوند ولی از احساس خودشان می‌ترسند، چرا كه جدید و ناشناخته است و سعی می‌كنند كه آن را طرد كنند.

هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی رهایی این عشق را بگیرد. یكبار كه عشق آزاد شود دیگر نمی‌توان دوباره آن را محدود كرد و نه می‌شود آن را پنهان كرد و یا نادیده گرفت. كم‌كم در هرفرد این اتفاق نمایان می‌شود و این اتفاق پایان ندارد.

 

کتاب صدای کوچک