٦ فروردین. بدون ترس حركت كن

همواره پله‌ای برای بالا رفتن وجود دارد. بدون ترس حركت كن و بالا برو و همیشه به دنبال رسیدن به فراترین باش. زندگی حركت است. زندگی تغییر است. زندگی رُشد است. هیچ‌كس نمی‌تواند در همان حالتی كه هست تا ابد بماند.

طبیعت نمی‌تواند بدون حركت بماند و همواره در تغییر و گسترش است و از پله‌ای به پله دیگر پیش می‌رود.

بلوط درخت تنومندی می‌شود، گل‌ها به زیبایی شكوفا می‌شوند و ذرت بلال را به وجود می‌آورد. تغییر همیشگی است و اگر در تو رخ نمی‌دهد، می‌توانی مطمئن باشی كه اشكالی در بین است. باید آن را پیدا و حل كنی. در مقابل تغییرات مقاومت نكن، بلكه آن‌ها را قبول كن و در همان سمت حركت كن.

همیشه آسان نخواهد بود، اما كمی ناراحتی را قبول كن تا تازگی درخشنده بتواند در تو و از طریق تو رُشد كند و تو را تبدیل به انسانی جدید و مملو از نور، عشق و الهام كند.

 

 

کتاب صدای کوچک