٧ فروردین. با من یكی بودن است كه صلح و آرامش می‌دهد

صلح با تو باشد. با من یكی بودن است كه صلح و آرامش می‌دهد، چرا كه صلح از درون شروع می‌شود و آن وقت به بیرون منعكس می‌شود. وقتی كه آرامش و استحكام درونی‌ات را پیدا كردی، هر جایی می‌توانی بروی و در مقابل هر چیزی می‌توانی مقاومت كنی. حتی می‌توانی در دنیای تاریكی و مرگ قدم برداری، چرا كه این صلح درونی از آرامش و صفایی می‌آید كه هیچ چیز و هیچكس نمی‌تواند آن را به هم بریزد و یا نابود كند.

اگر ارتباط واقعی خودت را با من، به سادگی یك فرزند، بشناسی و قبول كنی، آن‌گاه زندگی‌ات مملو از شكر و شادی خواهد شد. آن‌گاه هیچ ترسی وارد زندگی‌ات نخواهد شد و یك زندگی شگفت و كاملاً امن خواهی داشت، چرا كه جایی كه ترس نیست حمایت كامل هست.

ترس است كه در را بر روی خطر باز می‌كند و تو را آسیب‌پذیر می‌سازد. پس ترس را طرد كن و اجازه بده كه صلح و عشق من تورا پر كند و در بر گیرد و همواره شكرگزار باش.

 

کتاب صدای کوچک