١١ فروردین. در سكوت است كه می‌توانی صدای مرا بشنوی

وقتی با زندگی هماهنگ باشی، خواهی دید كه هر كاری را در زمان درست خود انجام می‌دهی. تنها كاری كه برای هماهنگی باید انجام بدهی این است كه زمان بگذاری و در سكوت رابطه مستقیم با مرا پیدا كنی.

برای همین است كه این لحظات آرامش و سكوت اهمیت حیاتی‌ای برای تو دارند، اهمیتی بیش از آنچه كه فكرش را می‌كنی.

دستگاه موسیقی وقتی كه كوك نباشد، ناهماهنگی به وجود می‌آورد. تو هم همینطور، دستگاه موسیقی باید كه كوك بماند، تو هم همینطور. هماهنگ نخواهی ماند مگر اینكه زمان بگذاری كه در سكوت باشی. اما این ممكن نیست اگر كه همواره در تكاپو باشی، همانطور كه نمی‌شود دستگاه را هنگام نواختن كوك كرد. در سكوت است كه می‌توان نت‌ها را گوش و تنظیم كرد.

در سكوت است كه می‌توانی صدای كوچك و آرام مرا بشنوی و من می‌توانم به تو بگویم كه چه‌كار باید كرد.

 

 

کتاب صدای کوچک