١٢ فروردین. آماده تغییر باش

 بهار به طور واقعا كاملی جا می‌افتد و اینك بهار عصر جدید نیز به كمال گسترش می‌یابد. تو جزئی از آن هستی و او برایت زندگی جدید را می‌آورد. یك احساس آزادی و راحتی كامل، احساس فرا رفتن از رُسومِ محدود قدیمی به سوی افق جدید بینهایت.

احساس كن كه بزرگ می‌شوی و به هر سو گسترش می‌یابی و می‌دانی كه هر لحظه هر چیزی ممكن است اتفاق افتد. به مانند دونده‌ای در خط حركت باش، آمادۀ علامت شروع. آنقدر موارد مختلف، در حال حاضر، در تمام رده‌ها در پیش اند.

تغییرات پیش می‌آیند و تو جزئی از آن‌ها هستی. آماده تغییر باش و در جایی كه لازم است و در زمان معین، به سرعت تغییر كن. تردید نكن و نمان. مستقیم، با سرعت و محكم، با ایمان و اطمینانی كامل وارد آن چیزی شو كه در حال جایگزینی است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک