١٣ فروردین. هر چیزی فصل و زمان مشخصی دارد

هر چیزی فصل و زمان مشخصی دارد. موضوع اینجاست كه باید بگذاری كه من زندگی‌ات را راهنمایی كنم، به نحوی كه فصل و زمان درست را با دانش درونی روشنی بشناسی و بتوانی به سرعت، با این الهام درونی و با اطمینانی كامل، به پیش بروی.

وقتی كه در درون خودت در آرامش هستی، زمان بی ‌معنی است. اما وقتی كه ناراحت یا نگران هستی، زمان كِش می‌آید و به نظر می‌ رسد كه روز تمام شدنی نیست. وقتی هم از كاری كه انجام می دهی شادمانی، زمان به سرعت می‌گذرد و می‌خواهی كه روز طولانیتر می‌بود.

مهم است كه یاد بگیری از هر كاری كه انجام می‌دهی لذت ببری و رفتارت در مقابل هر چیزی درست باشد. در این صورت كارهای بیشتری می‌توانی انجام بدهی و چون كارهایت با عشق صورت می‌گیرند، شاهكار خواهند بود. هدفت در هر لحظه كمال باشد.

وقتی كه كاری را با عشق انجام می‌دهی، آن كار را برای من انجام داده‌ا ی.

 

 

 

کتاب صدای کوچک